ความบริสุทธิ์ของอิมาม และความจำเป็นต้องเชื่อ ของเหล่าสาวก

 

untitled-02291

มูซาตอบ’ว่า “ใช่ ความจริงฉันฆ่าบางคน แต่มิได้เจตนา ความตั้งใจของฉันเพื่อต้องการช่วยเหลือคนทีถูกกดขี่ และผลก็คือการลังหารโดยอุบัติเหตุ ฉันจึงออกไปด้วยความเกรงกลัวท่าน จนกระทั่งพระผู้อภิบาลสอนความรู้และวิทยปัญญาแก่ฉัน และเลือกฉันเป็นศาสดาคนหนึ่งของพระองค์”ดังนั้น เงื่อนไขแรกและที่สำคัญที่สุดสำหรับตำแหน่งอิมามคือความบริสุทธิ้ด้านในและความเคร่งครัดในศาสนาที่ลึกขึ้ง เครื่องดักฟังราคาถูก ความกลมกลืนกับพระเจ้าปกป้องเขาจากบาป การครอบครองหัวใจที่โชติช่วงทั่งก่อนและหลังการเลือกฐานะของผู้นและอิมามเป็นความจริงที่ว่าทุกคนเปิดเผยออกมาส่ความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดด้วยเหตุผลพื้นๆ ว่าความรู้และข้อมูลใดๆ ก็ตามที่เขามีประกอบด้วยอนุกรมของมโนคติและภาพลักษณ์ซึ่งได้รับโดยวิธีการของความรู้สึกและการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการดำรงอยู่ ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่มีข้อผิดพลาดอย่างไรก็ตาม อิมามเผิาดูธรรมชาติด้านในสุดของโลก รวมทั้งมุมมองเหนือประสาทสัมผัส โดยวิธีของตาใจ และสิ่งนี้ได้ให้หนทางไปส่เคหาสถ์แห่งขุมทรัพย์ความรู้ที่แท้จริงและแน่นอนทั้งหมด ความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาและด้วยเหตุผลนี้ที่ความบริสุทธิ้ต่อด้านความผิดพลาดความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องการประยุกต์มุมมองทางอารมณ์ของเขาต่อความจริงภายนอกของโลกเท่านั้นมันไม่ได้ดำรงอยู่ในกรณีของอิมาม ผู้มีความเข้าใจความจริงโดยตรงและ’

ไม่มีสื่อกลาง และมีความเชื่อมโยงภายในกับส่วนสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งมวลความถูกต้องและความบริสุทธิ้อย่างลึกซึ้งของอิมาม ชัดเจนในคำพูดของท่าน การกระทำของท่านและความคิดของท่าน เป็นผลจากข้อได้เปรียบทางความรู้ของท่านเกี่ยวกับปริมณฑลที่พ้นญาณวิสัย อุปกรณ์สายลับ ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าใจผลรวมของความจริงโดยการขอความช่วยเหลือต่อวิธีการด้านนอกตามประเพณีนิยมและรับรู้ธรรมชาติที่แท้จริงของสรรพสิ่งตามที่เป็น ความรู้ที่ประทานมาจากพระเจ้าเท่านั้นคือวิถีทางของความเข้าใจที่ได้มาจากโลกที่พ้นญาณวิสัยซึ่งสามารถนำความถูกต้องของมนุษย์!ปสู่ความรู้ที่เป็นจริงของทุกสิ่งจริงๆ แล้ว ความเคร่งครัดในศาลนานำเสนอตนเอง มีประสิทธิภาพมากกว่าการนำไปส่คำพูดในการทำให้เกิดการศึกษาทางด้านจริยธรรมของ มนุษย์และความก้าวหน้าของพวกเขา บนเก้นทางการเจริญเติบโตทางด้านจิตวิญญาณ ก้าผู้ที่รับภาระทางนำทางจิตวิญญาณของประซาซนขาดไร้ซึ่งคุณงามความดีทางจิตวิญญาณในตัวเองและไม่มีสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ้ทางคุณธรรม หรือสามารถมองเห็นความมีศรัทธาแก่กล้าในทางปฎิบัติ’ในตัวเขา1ได้ เขาไม่สามารถที่จะทำให้มนุษย์มีความเที่ยงธรรมและสูงส่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา เพื่อดำเนินการบทบาทในทางบวกใดๆ ในการพัฒนาของพวกเขาได้อย่างสิ้นเซิง หรือเพื่อนำทางพวกเขาไปสู่เป้าหมายโดยทั่วไปที่ศาสนาพราสอน อาจปรากฏว่าคัมภีร์อัลกุรอานพิจารณาบาปว่าเป็นของบรรดาศาสดา เครื่องติดตามมือถือ อย่างไรก็ตาม บาปจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบในแต่ละกรณีเพื่อให้ได้รับความเข้าใจที่เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นสารัตถะที่แท้จริงของบาปคือการก่อกบฏกับพระเจ้า เพื่อฝ่า’ฝืนคำลังของพระองค์ เพื่อพุ่งลงไปในวังวนของความชั่วร้าย การกระทำทั้งหมดนี้จะถูกลงโทษโดยคำพิพากษา ในความหมายนี้บรรดาศาสดารอดจากบาปทั้งมวลโดยสิ้นเซิงบาปอื่นอาจเรียกว่าสัมพัทธ์เนื่องจากการกระทำของมันไม’

ได้นำมาซึ่งการลงโทษเป็นการเฉพาะ ยิ่งไปกว่านั้นบาปลักษณะนี้ ไม่ได้รับการคาดหวังจากบรรดาผู้เดินทางที่แท้จริงบนหนทางของพระเจ้า  ซึ่งติดต่อสื่อสารโดยตรงกับแหล่งกำเนิดของชีวิต ดักฟังเสียงในรถยนต์ และสัมผัสรู้โดยตรงกับสัจธรรมที่ซ่อนอยู่ทั้งหมด โดยให้วิสัยทัศน์ที่พวกเขาได้รับมอบ เป็นสื่งที่ไม่สมควรคิดว่าพวกเขาไม่ตระหนักในพระเจ้าแม้แต่ชั่วประเดี๋ยวเดียว เนื่องจากแม้การปล่อยปละละเลยเพียงชั่วคราว ก็จะทำให้ความใกล้ชิดกับพระเจ้าลดน้อยลง เกี่ยวกับความจริงที่ว่ามิตรซึ่งเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าครอบครองทรัพย์สินแห่งความศรัทธาและความรู้อย่างมหาศาลและมีความตระหนักรู้ความเป็นจริงโดยตรงและถูกต้องแม่นยำ จะถือว่าเป็นบาปในส่วนของพวกเขา ถ้าการโน้มเอียงเข้าสู่พระเจ้าถูกรบกวนแม้เสี้ยวขณะหนึ่ง ถึงแม้ว่าการปล่อยปละละเลยชั่วคราวดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้มีการตำหนิมากนักในกรณีของผู้ที่สำคัญน้อยลงมา

เครื่องดักฟังไร้สาย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s